AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu Qədim və Orta əsrlər tarixi şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İlhami Əliyevin “Səfəvi, Əfşar, Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin Azərbaycan siyasətində Naxçıvan (XVIII əsrin I yarısı)” monoqrafiyası çapdan çıxıb.

Tədqiqat əsərində ilk dəfə olaraq XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycan Səfəvi və Əfşar dövlətlərinin daxili, Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin xarici siyasətində Azərbaycan, bu siyasətdə Naxçıvanın yeri araşdırılıb.

Naxçıvanda XVIII əsrin birinci yarısında baş verən siyasi proseslər araşdırıldıqdan sonra bəlli olub ki, tarixin bu dönəmində bir sıra Azərbaycan bölgələri kimi Naxçıvanda da ictimai-siyasi vəziyyət sabit olmayıb. 1700-1747-ci illəri əhatə edən monoqrafiyada əldə olunmuş faktlar təhlil və müqayisə edilərək çıxarılan elmi nəticələr ümumiləşdirilib. Sonda monoqrafiyanın ingilis dilində yığcam xülasəsi verilib.

Qeyd edək ki, aparılan tədqiqatın əsas mənbəşünaslıq bazasını müxtəlif illərdə ölkəyə səfər edən əcnəbi diplomat, səyyah, coğrafiyaşünas, eləcə də tarixçilərin əsərləri və yol qeydləri təşkil edir.